fbpx
21/11/2019 ການສອນແມ່ນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ

ການສອນແມ່ນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ


ໃນຍຸກໃໝ່ທີ່ໂທລະສັບມືຖືກາຍເປັນອາຈານໄດ້ ຜູ້ຮຽນສາມາດຫາຄວາມຮູ້ພຽງປາຍນິ້ວສຳພັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄົ້ນຫາຜ່ານ Google, Wikipedia, Youtube, ໂພສຖາມໃນ Facebook ຫຼື ຮຽນອອນລາຍຜ່ານ Udemy, edX ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ ຈົນຫຼຸດບົດບາດຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູລົງໄປ.

ແລ້ວບົດບາດຂອງຄູໃນຍຸກນີ້ເປັນແນວໃດ?

ການສອນໃນຍຸກນີ້ບໍ່ແມ່ນການສອນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແຕ່ຄວນຈະເປັນການສອນເຖິງເລື່ອງຂອງເຫດ ແລະ ຜົນ. ໂດຍຫຼັກແລ້ວແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ສຶກຢາກຮຽນ ແລະ ສ້າງຄຳຖາມທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຄົ້ນຄິດດ້ວຍຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂົາເອງເພື່ອຫາຄຳຕອບທີ່ເໝາະສົມກັບພວກເຂົາ.

ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ສຶກຢາກຮຽນ?

ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຮຽນຄົນນັ້ນເປັນຄົນທີ່ໄຝ່ຮູ້ມັກຮໍ່າມັກຮຽນກໍຄົງເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຈັ່ງຊັ້ນກັນໝົດທຸກຄົນ. ຜູ້ສອນມີໜ້າທີ່ສ້າງຮຽນບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຢາກຮຽນໃນວິຊານັ້ນໆ ເຊິ່ງນັ້ນຄືເລື່ອງທີ່ຍາກ.

1) ຜູ້ສອນຕ້ອງເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຜູ້ຮຽນທຸກຄົນ ໃສ່ໃຈຟັງຄໍາຖາມທີ່ພວກເຂົາຖາມ ແລະ ຕອບດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ຜູ້ຮຽນຢາກມາຮຽນຖ້າຜູ້ສອນໃສ່ໃຈເຂົາ

2) ສອນພວກເຂົາໃຫ້ຄືສອນເດັກນ້ອຍອານຸບານ, ຢ່າຄາດຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະຮູ້ໝົດທຸກຢ່າງ ຕ້ອງສອນພື້ນຖານທຸກຢ່າງໃຫ້ແໜັ້ນ ແລ້ວຍັບໄປເທື່ອລະກ້າວ. ເມື່ອພື້ນຖານແໜ້ນ ພວກເຂົາກໍສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດ ຫຼື ດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຊີວິດໄດ້.

3) ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ກໍາລັງຮຽນ ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ເພາະຖ້າວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຫັນວ່າວິຊານັ້ນຈະກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ຮຽນກໍຈະບໍ່ສົນໃຈຢາກຮຽນ. ໃນທາງກັບກັນ, ຖ້າບົດຮຽນນັ້ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ ຜູ້ຮຽນກໍຈະສົນໃຈທີ່ຈະຮຽນ ແລະ ພະຍາຍາມຊອກຫາຄົ້ນຄວ້າຕື່ມ.

4) ຢ່າບອກເຂົາວ່າເຮັດແລ້ວຈະໃຫ້ຄະແນນ ເພາະພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດເລີຍ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຄະແນນເປັນສິ່ງຕອບແທນ. ໃຫ້ບອກພວກເຂົາວ່າ “ໂອກາດເປັນຂອງພວກເຈົ້າ ໃຊ້ມັນຊະ!” ຫາເຫດຜົນດີໆໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍ.

5) ພະຍາຍາມໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຄິດດ້ວຍຕົນເອງ ແທນທີ່ຈະໄປຕອບຕົງໆ. ເຍື່ອງທາງໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນຄໍາຕອບແບບເລືອນລາງ ແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາຫາທາງໄປເອົາຄຳຕອບນັ້ນດ້ວຍໄຟຂອງພວກເຂົາເອງ.

6) ສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນ. ເຊິ່ງໃນນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຕອບຄຳຖາມ ຫຼື ແກ້ບົດເຝິກຫັດຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນເລື່ອງກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນ ລວມໄປເຖິງການໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະແກ່ຜູ້ສອນ ເຊິ່ງຜູ້ສອນກໍຕ້ອງເປີດໃຈຍອມຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂປັບປຸງວິທີການສອນຂອງຕົນ.

ຂຶ້ນນຳທ່ານແລ້ວ ວ່າຈະເລືອກເປັນຜູ້ສອນແບບເກົ່າທີ່ເນັ້ນແບບສອນທາງດຽວ ຫຼື ຈະເອົາແບບມີການໂຕ້ຕອບ. ຢ່າລືມວ່າທຸກມື້ນີ້ເຂົາສາມາດຫາຄວາມຮູ້ໄດ້ຈາກອິນເຕີເນັດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພິ່ງພາຄູອາຈານຄືສະໄໝກ່ອນແລ້ວ. ສະນັ້ນທ່ານເລືອກເສັ້ນທາງໂຕເອງກໍແລ້ວກັນ ບັນດາຄູທັງຫຼາຍ.

“Education is not filling of a pail, but the lighting of a fire” – William Butler


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.