fbpx
17/08/2019 ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນທີ່ ມ.ປາຍ ກັບ ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ - ຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ

ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນທີ່ ມ.ປາຍ ກັບ ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ – ຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ເຮົາຈະມາຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ ໃນ ໂຮງຮຽນຊາຍລ້ວນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງເຂົາມີການຄັດແບ່ງສາຍຮຽນກັນຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ປາຍ ໂດຍວັດຈາກຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ.

Read more