31/01/2019 ປະສິດທິພາບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ

ປະສິດທິພາບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ

ອ້າງອີງຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ສະບັບວັນທີ 31/1/2019 ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະສິດທິພາບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ. ເພິ່ນໄດ້ລາຍງານວ່າອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ປ1 ຫຼຸດລົງຈາກ 9,2% ເປັນ 8,2% ແລະ ອັດຕາການປະລະການຮຽນກໍຫຼຸດລົງຈາກ 6,9% ເປັນ 5,8% ສ່ວນການຄ້າງຫ້ອງກໍຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ ຈາກ 4,1% ເປັນ 4%.

Read more
16/01/2019 ປິດຕຳນານການກ່າຍ ທີ່ສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ປິດຕຳນານການກ່າຍ ທີ່ສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ບັນຫາທີ່ຄວນແກ້ໃນການສຶກສາລາວແມ່ນຫຍັງ?

Read more