fbpx
08/04/2019 ຜົນກະທົບທາງຈິດ ທີ່ນັກສຶກສາຕ້ອງປະເຊີນ

ຜົນກະທົບທາງຈິດ ທີ່ນັກສຶກສາຕ້ອງປະເຊີນ

ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວໃນຕ່າງປະເທດບອກວ່າ 11% ຂອງນັກສຶກສາແມ່ນມີບັນຫາສຸຂະພາບທາງຈິດ. ຈາກຜົນສຳຫຼວດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຂອງສະມາຄົມສຸຂະພາບຈິດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່ານັກສຶກສາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍໆດ້ານເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

Read more