fbpx
02/10/2018 Office Syndrome ຫຼື ພະຍາດຫ້ອງການ

Office Syndrome ຫຼື ພະຍາດຫ້ອງການ


Office Syndrome ຫຼື ພະຍາດຫ້ອງການ ເກີດມາຈາກການທີ່ຄົນເຮົານັ່ງຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາດົນເລີຍເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດມີອາການດັ່ງນີ້

  • ເຈັບຫຼັງ
  • ເຈັບແອວ
  • ເຈັບງ່ອນ
  • ເຈັບຫົວ
  • ປວດເບົ້າຕາ
  • ປວດຕາມບ່າ
  • ປວດແຂນ, ຂໍ້ມື ແລະ ນິ້ວມຶ

ບັນດາອາການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນໝວດໝູ່ ແລ້ວທຳການບຳບັດ ແລະ ປັບປຸງວິທີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປວດ.

ປວດກ້າມເນື້ອ ແຜ່ນຫຼັງ, ງ່ອນ, ບ່າ

ຖ້າຫາກມີອາການປວດຕາມບ່ອນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ປັບວິທີການນັ່ງ ຢ່ານັ່ງແອນເກີນໄປ ແລະ ໃຫ້ໝັ່ນປັບປ່ຽນທ່ານັ່ງເລື້ອຍໆ ໂດຍໃຫ້ລຸກຍ່າງທຸກໆ 15 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ເລືອດໄດ້ຖ່າຍເທໄປຈຸດອື່ນໆ ແລະ ກ້າມເນື້ອໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ.

ປວດແຂນ, ຂໍ້ມຶ ແລະ ນິ້ວມື

ຖ້າຫາກມີອາກາດປວດຕາມບ່ອນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ປັບພຶດຕິກຳການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖື ເນື່ອງຈາກວ່າເວລາເຮົາເບິ່ງທີ່ຈໍຄອມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເກັງກ້າມເນື້ອຕາ ເຮັດໃຫ້ປວດຕາ ໃຫ້ແກ້ໄຂໂດຍການໝັ່ນກະພິບຕາ ແລະ ໃຫ້ຫຼຽວໄປເບິ່ງທາງອື່ນ.

ຂໍ້ມຶ ແລະ ນິ້ວມື ແມ່ນເປັນຍ້ອນການວາງມືບໍ່ຖືກເວລານຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ນິ້ວມືກໍເຊັ່ນກັນ ແມ່ນໃຫ້ປັບທ່າໃຫ້ເໝາະສົມ

ເຈັບຫົວ

ອາການນີ້ແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ແຕ່ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນເກີດມາຈາກການທີ່ເຮົາໃຊ້ຄວາມຄິດຫຼາຍ ຫຼື ໃຊ້ສາຍຕາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດອາການດັ່ງກ່າວໄດ້. ສະນັ້ນ ຖ້າເລີ່ມຮູ້ສຶກເຈັບຫົວແມ່ນໃຫ້ພັກສາຍຕາມກ່ອນຈັກ 5 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງເຮັດວຽກຕໍ່. ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີເວລາວ່າງອີ່ຫຼີກໍໃຫ້ຫຼັບຕາ ແລ້ວນັ່ບ 1 ຮອດ 10 ກໍໄດ້.

 

ສຸດທ້າຍຂໍຝາກຄຼິບວີດີໂອຈາກ Fitjuntion ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລອງບໍລິຫານກ້າມເນື້ອແບບງ່າຍໆຂອງມະນຸດຫ້ອງການ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.