fbpx
16/06/2019 https://www.insperity.com/blog/the-surprising-reasons-why-introverts-make-exceptional-leaders/

Introvert vs Extrovert – ຄົນມັກເກັບໂຕ ກັບ ຄົນມັກສັງຄົມ


ເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເປັນຄົນຂີ້ອາຍ ຫຼື ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງມັກສັງຄົມ? ກັບສອງບຸກຄະລິກພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ Introvert ແລະ Extrovert ທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າທ່ານເປັນຄົນແນວນັ້ນ.

yaklao.com ຂໍສະເໜີສອງຄຳ Introvert ແລະ Extrovert ທີ່ເປັນບຸກຄະລິກພາຍໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນ ແຕ່ກໍມີບາງຄົນທີ່ເປັນລູກປະສົມລະວ່າງສອງບຸກຄະລິກກໍມີ

ຮູ້ຈັກກັບ Introvert

ຄົນທີ່ມັກເກັບໂຕ ຢູ່ຄົນດຽວສັນໂດດເອີ້ນວ່າ Introvert ເປັນບຸກຄະລິກທີ່ຢູ່ກັບໂຕເອງເຊິ່ງຈະມີລັກສະນະດັ່ງນີ້

 • ມັກຢູ່ຄົນດຽວ ມັກສັນໂດດ
 • ຄິດກ່ອນເວົ້າ ໃຊ້ເວລາຄິດດົນພໍສົມຄວນ
 • ເວລາຢູ່ບ່ອນວຸ້ນວາຍຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ສັບສົນ ວົນວາຍ
 • ເວລາສົນທະນາຈະລົມກັນແບບ 1 ຕໍ່ 1
 • ມັກຟັງ ແລະ ສັງເກດ
 • ໃຊ້ເວລາກັນໂຕເອງຫຼາຍ
 • ເວລາພັກຜ່ອນແມ່ນຢູ່ຄົນດຽວ

ນັ້ນຄືບຸກຄະລິກຂອງຄົນທີ່ເປັນ Introvert. ກ່າວຄືຖ້າທ່ານເປັນຄົນທີ່ມັກຢູ່ງຽບໆ ສະຫງົບ ໃຊ້ເວລາຄິດ ແລະ ຟັງຫຼາຍກວ່າການເວົ້າ ຫຼື ການກະທຳ ກໍສາມາດບອກໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານເປັນຄົນ Introvert ຫຼື ເປັນຄົນມັກເກັບໂຕຢູ່ຄົນດຽວ. ເໝາະກັບວຽກງານທີ່ຈະຕ້ອງເປັນນັກຄິດ, ນັກວິເຄາະ ຫຼື ວຽກທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄົນຫຼາຍໆ.

ແຕ່ຄົນ Introvert ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າຈະບໍ່ກ້າສະແດງອອກ ຄວາມກ້າສະແດງອອກແມ່ນທັກສະທາງສັງຄົມ. ມີຫຼາຍໆຄົນດັງໆທີ່ເປັນຄົນເກັບໂຕ ແຕ່ກໍຍັງເປັນນັກວິທະຍາກອນ ນັກນຳສະເໜີເຊັ່ນ Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk ເປັນຕົ້ນ.

ຮູ້ຈັກກັບ Extrovert

ຄຳວ່າ Extrovert ຫຼື ຄົນທີ່ມັກສັງຄົມ ກໍຈະກົງກັນຂ້າມກັບ Introvert ທຸກປະການ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຄວາມຄິດຄວາມອ່ານ ແລະ ການກະທຳ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:

 • ມັກຢູ່ໃນສັງຄົມເພື່ອນຝູງ
 • ຢາກເປັນຈຸດເດັ່ນໃນສັງຄົມ
 • ເວລາພັກຜ່ອນແມ່ນໄປເຮຮາປາຕີ້
 • ມັນສົນທະນາແບບເປັນກຸ່ມ
 • ຕອບສະໜອງໄວ ຄິດໄວ ເຮັດໄວ
 • ເວົ້າກ່ອນຄິດ
 • ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຸ່ມຕະຫຼອດເວລາ

ຄົນ Extrovert ນີ້ເໝາະກັບວຽກງານປະຊາສຳພັນ, ບໍລິການ, ນຳສະເໜີເປັນຕົ້ນ ເພາະເຂົາເຫຼົ່ານີ້ມັກສັງຄົມ ມີທັກສະທາງສັງຄົມສູງ ເນື່ອງຈາກວ່າມັກສົນທະນາເປັນກຸ່ມຕະຫຼອດເວລາ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ຄົນໄດ້ດີກວ່າຄົນທີ່ເປັນ Introvert.

ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນ Extrovert ກໍບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນທີ່ກ້າສະແດງອອກສະເໝີໄປ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຄົນ Extrovert ເປັນຄົນທີ່ມີສັງຄົມໃນກຸ່ມສະເພາະ ເຮຮາປາຕີ້ກັບກຸ່ມສະເພາະ ແຕ່ເວລາໄປກຸ່ມອື່ນຊໍ້າພັດບໍ່ກ້າກໍມີ.

ສະຫຼຸບ

ບຸກຄະລິກທັງສອງປະເພດນັ້ນເປັນບຸກຄະລິກພາຍໃນຂອງແຕ່ລະຄົນ ທີ່ຖືກກຳນົດມາຕັ້ງແຕ່ຍັງຢູ່ໃນທ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອອກມາແລ້ວເປັນຄົນແບບນັ້ນ. ສອງປະເພດນີ້ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນ ແຕ່ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈກັນ ຮູ້ຈັກກັນ ກໍສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ວມງານກັນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ຄົນໜຶ່ງເປັນຄົນຄິດ ແລະ ອີກຄົນໜຶ່ງເປັນຄົນລົງມື ຮັບຮອງເລີຍວ່າຕ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດແນ່ນອນ.

ແລ້ວທ່ານເດ ເປັນຄົນແບບໃດ? ຄອມເມັ້ນໃຫ້ເຮົາຮູ້ນຳແດ່.

 

Source:

https://positivepsychologyprogram.com/introversion-extroversion-spectrum/

https://www.16personalities.com/articles/mind-introverted-vs-extraverted

image: https://www.insperity.com/blog/the-surprising-reasons-why-introverts-make-exceptional-leaders/


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.