fbpx
22/05/2019 Google ສ້າງລະບົບ AI ກວດເຫັນມະເລັງປອດໄດ້ດີກວ່າທ່ານໝໍ

Google ສ້າງລະບົບ AI ກວດເຫັນມະເລັງປອດໄດ້ດີກວ່າທ່ານໝໍ


The New York Times ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ Google ໄດ້ພັດທະນາລະບົບປັນຍາປະດິດຮ່ວມກັບທ່ານໝໍໃນການສະແດງພາບ X-rays ເພື່ອເພີ່ມຄວາມແນ່ນອນໃນການຕັດສິນໃຈເພື່ອທີ່ຮັກສາມະເລັງປອດ.

ຄອມພິວເຕີນັ້ນເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າຄົນໃນຫຼາຍໆດ້ານ ລວມເຖິງໃນດ້ານການແພດເອງ ກໍໄດ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການກວດສອບຫາມະເລັງປອດຈາກພາບ X-rays ແລະ M.R.I. ໂດຍ Google ໄດ້ພັດທະນາ Algorithm ຂຶ້ນມາເພື່ອທີ່ຈະສອນໃຫ້ Deep Learning ເຊິ່ງເປັນ Machine Learning ຫຼື ເຄື່ອງຈັກທີ່ນຶກຄິດດ້ວຍຕົນເອງຂອງ Google ໄດ້ຮຽນຮູ້ພາບ X-rays ຈາກຄົນໄຂ້ ເພື່ອມາເປັນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃນການສອນລະບົບປັນຍາປະດິດ.

ຈາກການໄດ້ທົດລອງ 6.716 ກໍລະນີເຫັນກວ່າ 94% ແມ່ນໄດ້ຜົນການກວດສອບທີ່ໜ້າພໍໃຈ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໝໍກວດພົບມະເລັງປອດໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ອົງການອານະໄມໂລກໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີທີ່ແລ້ວນີ້ມີຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກມະເລງປອດແມ່ນ 1.7ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງປັດໄຈສ່ຽງເປັນມະເລັງປອດແມ່ນການສູບຢາ.

ຫວັງວ່າລະບົບປັນຍາປະດິດນີ້ ຈະເປັນການເປີດໂລກໃໝ່ໃຫ້ແກ່ AI ທີ່ຖືກເບິ່ງວ່າເປັນໄພຄຸກຄາມແກ່ສັງຄົມ. AI ເອງຖືກສ້າງມາເພື່ອຊ່ວຍວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ແນ່ນອນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໝໍມີຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຊ່ວຍຊິວິດຄົນເຈັບໄດ້ຢ່າງຖືກວິທີ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາການເສຍຊີວິດລົງໄດ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເທັກໂນໂລຢີນີ້ຈະບໍ່ບໍ່ໄດ້ມາແທນທີ່ທ່ານໝໍ ແຕ່ຈະເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍວິເຄາະຫາໂລກມະເລັງປອດຈາກພາບ X-rays ຄຽງຄູ່ກັບປະສົບການຂອງທ່ານໝໍ.


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.