fbpx
09/04/2019 ເອີຣົບ ກຳລັງວາງກົດລະບຽບສຳລັບ AI

ເອີຣົບ ກຳລັງວາງກົດລະບຽບສຳລັບ AI


ຕາມການລາຍງານຂອງ CNN Business London ໃຫ້ຮູ້ວ່າ EU ສຳລັງສ້າງກົດລະບຽບເພື່ອມາຄວບຄຸມ AI – Artificial Intelligence ຫຼື ລະບົບປັນຍາປະດິດ ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດນຶກຄິດເອງໄດ້.

ສັງຄົມປະຈຸບັນກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເອີຣົບຕ້ອງການຈະທີ່ຈະໝັ້ນໃຈວ່າປັນຍາປະດິດເອງກໍຈະບໍ່ກ້າວໄປໃນທາງນັ້ນ.

ຄະນະກຳມະການເອີຣົບໄດ້ອອກແນວທາງເພື່ອທີ່ຈະອອກລະບຽບເພື່ອພັດທະນາລະບົບປັນຍາປະດິດ ກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຝັງໃນສັງຄົມ.

ການເຂົ້າໄປກຳນົດຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຢຸດຢັ້ງການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າໄປໃນທາງລົບ ຫຼື ທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

“ມັນຄ້າຍໆກັບການວາງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານກ່ອນການກໍ່ສ້າງເຮືອນ ແລະ ຕອນນີ້ກໍຕ້ອງມາໃຊ້ກັບປັນຍາປະດິດ” ທ່ານ Liam Benham ຮອງປະທານກຸ່ມອອກກົດລະບຽບຂອງເອຣົບ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນກອງປະຊຸມອອກກົດລະບຽບໃຫ້ AI.

ປະຈຸບັນຜູ້ຄົນເຮົາກຳລັງຕິດຕໍ່ກັບຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງປັນຍາປະດິດບໍ່ແມ່ນມະນຸດ ເພາະໃນຍຸກນີ້ປັນຍາປະດິດໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕົວຢ່າງບໍລິສັດປະກັນໄພໄດ້ປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນຄືນເຊິ່ງອາໄສຮູບແບບການຕັດສິນໃຈຈາກ AI  ເຊິ່ງຕ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ເຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຕັດສິນແນວນັ້ນ.

“ທຸກໆການຕັດສິນໃຈຈາກ AI ຕ້ອງມີການກວດສອບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ.” ທ່ານ ນາງ Mariya Gabriel ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະ ເພິ່ນຍັງໄດ້ເສີມອີກວ່າລະບົບປັນຍາປະດິດຕ້ອງໂປ່ງໃສ.

ລະບົບປັນຍາປະດິດມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ ສະນັ້ນເຮົາເອງໃນຖານະຜູ້ໃຊ້ງານກໍຄວນຮູ້ຈັກມັນໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະມາຄວບຄຸມເຮົາ.

ບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຊີຕ່າງໆກໍຄວນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ເຊິ່ງສະຫະພາບເອີຣົບກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະວາງກົດລະບຽບຕ່າງໆ ແລະ ອອກແຜນແມ່ບົດຕ່າງໆໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຊີຂະໜາດໃຫຍ່.

ທ່ານຮູ້ຈັກ AI ດີແລ້ວບໍ່?

AI ບໍ່ໄດ້ມີສະເພາະແຕ່ຢູ່ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ໋


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.