fbpx
20/06/2019 ການສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ບໍ່ຄືກັນ

ການສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ບໍ່ຄືກັນ


ຊ່ວງນີ້ແອັດກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເລື່ອງຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຊອກຫາເຫດຜົນເພື່ອທີ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຮຽນນອກລະບົບ.

ໃນຂະທີ່ກຳລັງຊອກຫາຢູ່ນັ້ນ ກໍໄປສະດຸດກັບຄຳເຫັນໜຶ່ງທີ່ບອກວ່າ Education is completely different from school ຄວາມໝາຍກໍຄືວ່າ ການສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນ.

ໃນຄວາມຄິດຂອງແອັດມິນເອງ
ໂຮງຮຽນ: ເປັນສະຖານສຶກສາທີ່ມີລະບົບຈະແຈ້ງ ຖືກວາງມາຢ່າງເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນໝົດ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດກວດສອບ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເປັນທາງລັດໃນການຮຽນຮູ້.

ການສຶກສາ: ບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ ແຕ່ເປັນຄຳນາມໜຶ່ງຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ມີພະລັງແອບແຝງຢູ່ພາຍໃນ ທີ່ຈະຄອຍເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ບໍ່ມີທາງລັດໃນການຮຽຮູ້ ທຸກຢ່າງຕ້ອງລອງດ້ວຍຕົນເອງ.

ເຮົາສາມາດເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ແກ່ໂຕເອງໄດ້ທັງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ກ່າວຄືຫຼາຍໆຄວາມຮູ້ນັ້ນໄດ້ມາຈາກນອກໂຮງຮຽນ ຫຼາຍໆຢ່າງບໍ່ມີສອນໃນໂຮງຮຽນ ຂໍພຽງເຮົາມັກອ່ານ ມັກຟັງ ແລະ ກ້າທີ່ຈະທົດລອງຜິດລອງຖືກ ເທົ່ານັ້ນກໍຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ.

ຕົວຢ່າງການເຮັດທຸລະກິດ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຄອຍສອນທິດສະດີຕ່າງໆນາໆ ແຕ່ພໍມາເຂົ້າຊີວິດຈິງ ການເຮັດທຸລະກິດມັນບໍ່ຄືກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນເລີຍ ທຸກຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ໃໝ່ທັງໝົດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກສະຖານສຶກສາແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າສິ່ງທີ່ຮຽນມາເກືອບທີ່ຈະເປັນສູນ.

ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊອກຮູ້ ຊອກຫາ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມຈາກທັງປະສົບການຂອງຄົນອື່ນ, ການຊອກອ່ານບົດຄວາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຜິດພາດ ແລ້ວດັດປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບໂຕເຮົາ.

ທີ່ເວົ້າມາທັງໝົດນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະໃຫ້ຢຸດຮຽນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໂຮງຣຽນບໍ່ດີ ໂຮງຮຽນເປັນບ່ອນກຽມພ້ອມຜູ້ຄົນ ເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນ ສະນັ້ນເຮົາກໍຄວນເຂົ້າຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນ ເພື່ອຈະເປັນທາງລັດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປລອງຜິດລອງຖືກດ້ວຍຕົນເອງ.

ສິ່ງທີ່ແອັດພະຍາຍາມສື່ເຖິງແມ່ນລະບົບການສຶກສາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈະຫຼ້າຫຼັງ ໂດຍສະເພາະໃນບ້ານເຮົາ ທີ່ຍັງຄົງຍຶດຖືລະບົບແບບເກົ່າ ແຕ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະນຳສິ່ງໃໝ່ເຂົ້າມາ. ເຊິ່ງກໍກາຍເປັນຂັດແຍ່ງກັນຄື ການບໍລິຫານການສຶກສາແບບເກົ່າທີ່ຕ້ອງຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນກວ່າຈະໄດ້ເປັນປຶ້ມຕຳລາຮຽນ ກັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ມື້ນີ້ແນວໜຶ່ງມື້ໜ້າແນວໜຶ່ງ.

ລະບົບການສຶກສາທີ່ຍັງເນັ້ນໃຫ້ທ່ອງ ໃຫ້ຈຳມັນເປັນແນວທີ່ຫຼ້າຫຼັງຫຼາຍ. ຕັ້ງແຕ່ໄວອານຸບານ ຈົນຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນວ່າລະບົບສາມັນ ຄວນຈະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ປະເຊີນກັບໂລກ ຮູ້ຈັກຄິດວິເຄາະ ໃຊ້ດຸນລະພິນິດດ້ວຍຕົນເອງ.

ແອັດເຫັນຫຼາຍໆນ້ອງນັກສຶກສາທີ່ຈົບມັດທະຍົມ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກພິນິດວິເຄາະໄຕ່ຕອງ ທຸກຢ່າງຍັງເປັນໄປຕາມແບບເກົ່າຄືຕ້ອງໃຫ້ຄູເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາໄປ. ພວກເຂົາບໍ່ກ້າທີ່ຈະເຮັດອອກນອກຂອບເຂດ ທັງທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຫຍັງກໍວ່າໄດ້.

ກວ່າເຂົາຈະປັບໂຕເຂົ້າກັບລະບົບການຮຽນແບບວິຊາຊີບ ກວ່າເຂົາຈະສາມາດຕັດສິນໃຈຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ກໍເສຍເວລາຊີວິດໄປອີກ 2-3 ປີ.

ຖ້າຫາກວ່າມີຄູລະດັບສາມັນທ່ານໃດທີ່ກຳລັງອ່ານບົດຄວາມນີ້ ສະແດງວ່າທ່ານມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມຢາກຈະປ່ຽນລະບົບການສຶກສາໃນບ້ານເຮົາ.

ທ່ານເລີ່ມງ່າຍໆຈາກການປ່ຽນໂຕທ່ານເອງ ປ່ຽນວິທີການສອນທີ່ເປັນແບບທ່ອງຈຳ ມາເປັນແບບທີ່ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນໃນບົດຮຽນ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຄິດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ. ຊອກຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ ວິທີໃໝ່ ລວມໄປເຖິງເຄື່ອງມືການສອນແບບໃໝ່ມາປະຍຸກລວມກັນ.

ສ່ວນນ້ອງນັກຮຽນທີ່ກຳລັງອ່ານບົດຄວາມນີ້ ກໍຖືວ່ານ້ອງເປັນຄົນທີ່ມັກອ່ານໃນລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ນ້ອງຢາກມີການປ່ຽນແປງໃນໂຕເອງ ຢາກພັດທະນາໂຕເອງ. ເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ໃກ້ໂຕທີ່ສຸດຄືປັບປຸງໂຕນ້ອງເອງ ໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ເປີດກວ້າງ ຮຽນຮູ້ທຸກຢ່າງທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ຍອມຮັບກັບຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດໃຫ້ໄດ້.

There are no one-size-fits-all solutions ມັນບໍ່ມີວິທີທາງໃດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທຸກເລື່ອງ ແຕ່ລະຂົງເຂດ ແຕ່ລະບ່ອນກໍມີບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂັ້ນເທິງຄວນໃຫ້ອິດສະລະໃນການວາງລະບົບການສຶກສາຕາມແຕ່ລະຂົງເຂດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພື້ນທີ່ຂອງເຂົາ.

ກໍຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະຈູດປະກາຍໄຟແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃນໂຕທ່ານ ເຖິງມັນຈະເປັນໄຟດວງນ້ອຍໆ ແຕ່ຖ້າເຮົາພ້ອມໃຈກັນ ໄຟດວງນັ້ນກໍຈະເປັນໄຟທີ່ແຈ້ງສະຫວ່າງພໍທີ່ຈະເປັນໄຟແຫ່ງຄວາມຫວັງອັນໃໝ່.


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.