fbpx
27/07/2019 https://petapixel.com/2019/07/26/newborn-photographer-adds-teeth-to-baby-portraits-with-hilarious-results

ຖ້າຫາກວ່າແອນ້ອຍມີແຂ້ວ ຈະເປັນແນວໃດ?

ຫຼາຍໆຄົນຄົງຈະເຄີຍສົງໄສແມ່ນບໍ່ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າແອນ້ອຍມີແຂ້ວ ຈະເປັນແນວໃດ? ຈຶ່ງເກີດເປັນແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຊ່າງພາບອາຊີບທ່ານໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ Amy Haehl  ຕັດຕໍ່ຮູບແຂ້ວໃຫ້ຮູບພາບແອນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້.

Read more