fbpx
21/06/2019 excel-calculate-income-tax-lao-2019

ວິທີຄຳນວນອາກອນລາຍຮັບດ້ວຍ Excel ຕາມແບບສະບັບປີ 2019


ປະເດັນທີ່ມາແຮງກັບການປັບອັດຕາອາກອນລາຍຮັບແບບໃໝ່ໃນປີ 2019 ນີ້ ທີ່ຖືກສະພາຮັບຮອງອອກມາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. Yaklao.com ເລີຍຂໍຖືໂອກາດນີ້ມາອະທິບາຍ ວິທີການຄຳນວນອາກອນລາຍຮັບດ້ວຍ Excel ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວິທີໄລ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການນຳໃຊ້ Microsoft Excel.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Muan ການເກັບເງິນເດືອນຈາກບຸກຄົນແມ່ນອີງໃສ່ໝວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປະຈຸບັນ (ປີ 2016) ສ່ວນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຄືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນມີການກຳນົດອັດຕາໃໝ່ ແລະ ແຍກອອກມາຈາກກົດໝາຍສະບັບຂ້າງຕົ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເທື່ອ.

Laos income tax rate 2019
ຕາຕະລາງອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ໂຕໃໝ່ ຈາກເວັບ Loca

ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າວິທີຄິດໄລ່ເຂົາໄລ່ກັນແນວໃດ ແລ້ວເວລາຈະນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນ Excel ແມ່ນຈະເຮັດແນວໃດ

ຕົວຢ່າງວ່າ ທ້າວ ບຸນມີ ມີລາຍຮັບຈາກການເຮັດວຽກໃນ ບໍລິສັດ YakLao ລວມລາຍຮັບທັງໝົດທີ່ລາວໄດ້ແມ່ນ 12,540,000 ກີບ. ວິທີປະຕິບັດເພື່ອຄິດໄລ່ອາກອນແມ່ນມີດັ່ງນີ້

 • ເງິນເດືອນຂອງທ້າວບຸນມີ ບໍ່ເກີນ 15,000,000 ແມ່ນຈະຕົກຢູ່ໃນ ຂັ້ນ 3
 • ຂັ້ນ 1: ແຕ່ 1,300,000 ກີບ ລົງມາ ແມ່ນເສຍອາກອນ 0% ແມ່ນເທົ່າກັບ
  0 ກີບ
 • ຂັ້ນ 2: ເກີນ 1,300,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ແມ່ນເທົ່າກັບ
  (5,000,000 – 1,300,000) x 5% = 185,000 ກີບ
 • ຂັ້ນ 3: ເກີນ 5,000,000 ຫາ 15,000,000 ເສຍ 10% ແມ່ນເທົ່າກັບ
  (12,540,000 – 5,000,000) x 10% = 754,000 ກີບ
 • ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທັງໝົດແມ່ນ 0 + 185,000 + 754,000 = 939,000 ກີບ
 • ເງິນເດືອນຫຼັງຫັກອາກອນກໍຈະໄດ້ 11,601,000 ກີບ

ບາດນີ້ເຮົາມາເບິ່ງໃນຝັ່ງຂອງ Excel ກັນແດ່ວ່າເຮົາຈະຄຳນວນກັນແນວໃດ

ກ່ອນອືນໝົດໃຫ້ເຮົາສ້າງຕາຕະລາງແບບນີ້

income-tax-lao-2019(1)
ສ້າງຕາຕະລາງໃນ Excel ໃຫ້ໄດ້ລັກສະນະແບບນີ້

ຈາກນັ້ນເພີ່ມສູດໃສ່ໃນແຕ່ລະຫ້ອງດັ່ງນີ້

 • ກຳນົດໃຫ້ຫ້ອງ B5 ແມ່ນຫ້ອງເງິນເດືອນກ່ອນຫັກອາກອນ ພິມເງິນເດືອນໃສ່
 • ຫ້ອງ C5 ແມ່ນຂັ້ນ 1 ພິມ 0
 • ຫ້ອງ D5 ແມ່ນຂັ້ນ 2 ພິມ:
  =IF(B5>5000000,185000,IF(B5>1300000,(B5−1300000)×5%,0))
 • ຫ້ອງ E5 ແມ່ນຂັ້ນ 3 ພິມ
  =IF(B5>15000000,1000000,IF(B5>5000000,(B5−5000000)×10%,0))
 • ຫ້ອງ F5 ແມ່ນຂັ້ນ 4 ພິມ
  =IF(B5>25000000,1500000,IF(B5>15000000,(B5−15000000)×15%,0))
 • ຫ້ອງ G5 ແມ່ນຂັ້ນ 5 ພິມ
  =IF(B5>45000000,4000000,IF(B5>25000000,(B5−25000000)×20%,0))
 • ຫ້ອງ H5 ແມ່ນຂັ້ນ 6 ພິມ
  =IF(B5>45000000,(B5−45000000)×28%,0)
 • ຫ້ອງ J5 ແມ່ນຫ້ອງລວມອາກອນລາຍໄດ້ ພິມ
  =SUM(C5:H5)
 • ຫ້ອງ K5 ແມ່ນຫ້ອງຄຳນວນເງິນເດືອນຫຼັກຫັກອາກອນ ພິມ
  =B5−J5

ຜົນທີ່ໄດ້

income-tax-lao-2019(2)
ເມື່ອພິມໂຕເລກເງິນເດືອນໃສ່ ສູດກໍຈະຄຳນວນອາກອນອອກມາໃຫ້

ຫວັງວ່າງບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ
ຂໍກົດ Like ກົດ Share ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແອັດມິນດ້ວຍ

ດາວໂຫຼດຟາຍໄດ້ທີ່ນີ້: http://bit.ly/2IZ9b0g


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.