fbpx

ເຮົາແມ່ນໃຜ?

ພວກເຮົາແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມັກຈະເຜີຍແຜ່ປະສົບການດີໆກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ດີ ແລະ ສາມາດນຳເອົາໄປຕັດສິນໃຈກ່ອນການເລືອກຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການດັ່ງກ່າວໄດ້.

ວິໄສທັດຂອງເຮົາ

ເສີມສ້າງ Content ທີ່ເປັນພາສາລາວໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານການຣີວິວຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ກຸ່ມ Consumer ໄດ້ນຳໄປພິຈາລະນາກ່ອນການຕັດສິນໃຈ