fbpx
24/07/2019 ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ yaklao ຢາກເລົ່າ

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້


ບົດຄວາມນີ້ຈະມາແນະນຳ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ ເຊິ່ງເປັນເທັກນິກພື້ນຖານທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ ຫຼື ເຄີຍໃຊ້ແລ້ວແຕ່ອາດຈະຫຼົງໆລືມໆ ກໍເລີຍຢາກມາແນະນຳກັນຄືນ

1. ເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກແຖບສະຖານະ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໃນ Excel ເຮົາສາມາດເບິ່ງຜົນຕ່າງໆຂອງຕາຕະລາງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນສູດຫຍັງ ພຽງແຕ່ເຮົາທາສີໃນສ່ວນທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງຜົນອອກໃນແຖບສະຖານະຂອງ Excel

ເຮົາຍັງສາມາດຕັ້ງຄ່າແຖມສະຖານະໄດ້ ພຽງແຕ່ເຮົາຄຼິກຂວາໃສ່ຖາມສະຖານະ ແລ້ວເບິ່ງ

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ຄຼິກຂວາໃສ່ແຖບສະຖານະແລ້ວໝາຍຖືກໃສ່ຫ້ອງທີ່ຕ້ອງການ
ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ຈະເຫັນວ່າແຖບສະຖານະສະແດງຂໍ້ມູນຄ່າສະເລ່ຍ, ນັບຫ້ອງ, ຄ່ານ້ອຍ, ຄ່າໃຫຍ່ ແລະ ຜົນລວມ

2. Auto Fill

ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງພິມໂຕເລກໃຫ້ເມື່ອຍ ໃນເມື່ອເຮົາສາມາດລາກແລ້ວໃຫ້ມັນຂຶ້ນມາເອງເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນຂໍ້ຄວາມ, ໂຕເລກ ຫຼື ວັນເວລາ ພຽງແຕ່ລາກແລ້ວວາງ
– ທຳອິດໃຫ້ພິມໂຕເລກເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເຮົາຕ້ອງການ
– ຈາກນັ້ນກໍທາສີເອົາສ່ວນທີ່ເຮົາພິມນັ້ນ
– ຊີ້ເມົ້າໄປທີ່ຈຸດສີ່ຫຼ່ຽມດ້ານຫຼັງ
– ຄຼິກຄ້າງແລ້ວລາກລົງມາ

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ພິມ 1 ແລະ 2 ຈາກນັ້ນກໍທາສີ
ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ຄິກໃສ່ຈຸດນ້ອຍໆທາງລຸ່ມເລກ 2 ແລ້ວລາກລົງມາ

3. ປ່ຽນວັນທີໃຫ້ເປັນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ

ປົກກະຕິໃນ Excel ຈະສະແດງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຂອງ ເດືອນ/ວັນ/ປີ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເຮົາສາມາດປ່ຽນມັນເປັນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ ຕາມທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍໄດ້ ພຽງແຕ່ໄປຕັ້ງຄ່າໃນ Format Cells

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ຂໍ້ມູນສະແດງເປັນ ເດືອນ/ວັນ/ປີ

 

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ຄິກຂວາໃສ່ຫ້ອງທີ່ຕ້ອງການ
ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ເລືອກ Date ແລ້ວປ່ຽນ Local ເປັນ Lao

 

4. Copy Sheet

ບາງຄັ້ງເຮົາກໍມີຄວາມຂີ້ຄ້ານໃນການເຮັດວຽກ ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກເກົ່າຊໍ້າໆ ເຮົາກໍພຽງແຕ່ກ໊ອບປີ້ມາແລ້ວແປງເອົາ

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ຄິກຂວາໃສ່ຊີດທີ່ຕ້ອງການ
ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ກົດໝາຍຖືກໃສ່ Create a copy

 

5. ສະແດງໂຕເລກໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ

ໂຕເລກຫຼາຍອາດຈະເບິ່ງໃຫ້ເຮົາລາຍຕາ ສະນັ້ນເຮົາມາເຮັດໃຫ້ໂຕເລກທີ່ຫຼາຍໆນັ້ນສວຍງາມຂຶ້ນດ້ວຍ Conditional Formatting ເຊິ່ງເປັນການສະແດງແຖບສີໃນ Cell ຕາມຄ່າທີ່ປ້ອນໃສ່

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ທາສີ ແລ້ວເລືອກທີ່ Conditional Formatting

6. ປຸ່ມລັດທີ່ຄວນຮູ້

ການໃຊ້ Excel ໃຫ້ຄ່ອງມືນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ປຸ່ມລັດເຊັ່ນ
Ctrl+Z ຍ້ອນກັບ ຫຼື Undo
Ctrl+Shift+ລູກສອນ(ຊ້າຍ,ຂວາ,ຂຶ້ນ,ລົງ) ເປັນການເລືອກເອົາເຊວທີ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ
Ctrl+F11 ສ້າງ Sheet ໃໝ່
Ctrl+P ສັ່ງ Print
Ctrl+O ສັ່ງເປີດເອກະສານ
Ctrl+N ສ້າງເອກະສານໃໝ່

7. ສ້າງເສັ້ນສະແດງແບບງ່າຍໆ (Chart)

ເມືື່ອຕ້ອງການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຊັບຊ້ອນ ໃຫ້ເປັນເສັ້ນສະແດງທີ່ສວຍງາມ ກໍພຽງແຕ່ທາສີໃສ່ຕາຕະລາງເລົ່ານັ້ນ ແລ້ວເຂົ້າທີ່ Insert > Chart > ເລືອກເອົາໂຕທີ່ຕ້ອງການ

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ທາສີຂໍ້ມູນ > ເຂົ້າ Insert > ເລືອກ Chart ທີ່ຕ້ອງການ

8. Print ສະເພາະສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ

ໃນຕາຕະລາງທີ່ໃຫຍ່ ຫຼື Sheet ທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ ແລ້ວເຮົາຕ້ອງການພຽງແຕ່ Print ບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ
ເຮົາກໍສາມາດເລືອກເອົາ Print Area ໃນສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້
– ທາສີສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ
– ເຂົ້າໄປທີ່ Page Layout
– ເລືອກ Set Print Area

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
Set Print Area

9. Freeze panes ສຳລັບຕາຕະລາງທີ່ຍາວ

Freeze panes ຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍລ໊ອກຖັນ ຫຼື ແຖວຈາກບ່ອນທີ່ເຮົາເລືອກໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
– ເລືອກເອົາຫ້ອງທີ່ຕ້ອງການ
– ເຂົ້າທີ່ View
– ເລືອກ Freeze panes > Freeze panes

ຖ້າຢາກປົດລ໊ອກກໍເລືອກເປັນ Unfreeze panes

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
ເລືອກເອົາຫ້ອງທີ່ຕ້ອງການ > View > Freeze panes

10. ຊອກຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງທີ່ຊັບຊ້ອນ

ຕາຕະລາງທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ ຫຼື ມີໂຄງສ້າງທີ່ຊັບຊ້ອນ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເມື່ອຍໄດ້ເວລາຕ້ອງຊອກຂໍ້ມູນ ຄຳສັ່ງງ່າຍໆກໍພຽງແຕ່ກົດ Ctrl+F
ຈາກນັ້ນກໍພິມຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໃສ່ ແລ້ວກົດ Find Next ຫຼື Find All
– Find Next ແມ່ນຊອກຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປຈາກບ່ອນທີ່ເຮົາເລືອກ
– Find All ແມ່ນຊອກຂໍ້ມູນທັງໝົດ

ລວມ 10 ເທັກນິກ Excel ທີ່ຕ້ອງຮູ້ - yaklao ຢາກເລົ່າ
Find and Replace

 

ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ່ອ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຖ້າເຫັນວ່າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດແກ່ຄົນອ້ອມຂ້າງ ທ່ານກໍພຽງແຕ່ກົດ Share ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທີມງານເຮົາດ້ວຍ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.