21/02/2019 ເປັນຫຍັງມ້າລາຍຈຶ່ງຕ້ອງມີລາຍ?

ເປັນຫຍັງມ້າລາຍຈຶ່ງຕ້ອງມີລາຍ?

ທີ່ມັນມີ Line ເພາະມັນບໍ່ໃຊ້ whatsapp ກັບ wechat…. ຮ່າຮ່າຮ່າ

ນັກວິທະຍາສາດຕ່າງກໍພາກັນຄົ້ນຄວ້າມາຍາວນານວ່າເປັນຫຍັງມ້າລາຍຈຶ່ງຕ້ອງມີລາຍ ແລ້ວຖ້າມ້າທຳມະດາມີລາຍ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ໃນທົ່ງຫຍ້າອາຟຣິກາ ພວກເຮົາຈະເຫັນມ້າລາຍຍ່າງເຕັມທົ່ງຫຍ້າ ທຸກໆໂຕລ້ວນແຕ່ມີລາຍຂາວດຳ ບາງໂຕກໍດຳຂາວ ຮ່າຮ່າຮ່າ ຍັງບໍ່ແລ້ວອີກໄດ໋.

ນັກວິທະຍາສາດຈາກອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດໄດ້ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງມ້າລາຍ ລວມທັງພວກແມງວັນດູດເລືອດທັງເວັນ ແລະ ຄືນຈົນໄດ້ຂໍ້ສະຫຼູບທີ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮັບຮອງໄດ້ວ່າ ລາຍຂອງມັນນັ້ນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແມງຕ່າງໆລາຍຕາ ແລະ ຫຼົງທາງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມ້າລາຍບໍ່ຄ່ອຍມີແມງມາລົບກວນ.

ສະນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດຈຶ່ງເກີດຄວາມຄິດສວມເສື້ອມ້າລາຍໃຫ້ກັບມ້າທຳມະດາ ແລ້ວກໍສັງເກດຜົນເຫັນວ່າແມວັນດູດເລືອດ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມທິດທາງການບິນໄດ້ເມື່ອບິນເຂົ້າໃກ້ມ້າລາຍປອມ ແຕ່ແມງວັນອີກກຸ່ມໜຶ່ງຊໍ້າພັດບິນໄປດູດເລືອດມ້າໂຕອື່ນທີ່ບໍ່ສວມເສື້ອມ້າລາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ສ່ວນຫົວຂອງມ້າລາຍປອມ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ໂລ່ງນັ້ນກໍມີແມງວັນບິນໄປຕອມຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

ຈຶ່ງເປັນຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ແມງວັນດູດເລືອດບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມທິດທາງການບິນໄດ້ເມື່ອພົບກັບລາຍແຊກຂອງມ້າລາຍ ແລະ ບໍ່ຕອມຢູ່ມ້າລາຍດົນ ໃຊ້ເວລາບຶດດຽວດກໍບິນໜີ.

ກໍຖືວ່າເປັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ທີ່ yaklao ນຳມາສະເໜີບັນດາທ່ານ

ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: