fbpx
03/10/2018 ຫຸ່ນຍົນອາດແທນທີ່ຄົນ ໃນວຽກງານກະສິກຳ

ຫຸ່ນຍົນອາດແທນທີ່ຄົນ ໃນວຽກງານກະສິກຳອີງຕາມການລາຍງານຂອງ www.technogoyreview.com ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ Iron Ox ກຳລັງຈະເປີດສູນ Hydroponic ກວ້າງ 743 ຕາແມັດ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນ startup ດ້ານກະສິກຳທີ່ຈະຜະລິດຜັກສົດໃນເມືອງ San Carlos, ໃກ້ກັບ San Francisco ໂດຍຈະໃຊ້ຫຸ່ນຍົນເຂົ້າມາແທນທີ່ມະນຸດ

ໃນຂະນະນີ້ເຂົາກຳລັງທົດສອບປູກຜັັກ ໂດຍໃຊ້ແຂນກົນໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຜັກ ຈາກໜານໜຶ່ງໄປອີກໜານໜຶ່ງ. ເຊິ່ງທານ ອາເລັກຊານເດີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາມີຫຸ່ນຍົນຫຼາຍໂຕ ເຮັດໜ້າທີ່ແຕ່ລະອັນ ແຕ່ວ່າພວກມັນບໍ່ປະສານງານກັນ

ສະນັ້ນ Iron Ox ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມຊື່ວ່າ The Brain ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຫຸ່ນຍົນເລົ່ານີ້ ເຮັດວຽກປະສານງານກັນ ຄ້າຍໆກັບວ່າ ໃຊ້ຕາໜ່ວຍດຽວກວດສອບເບິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນຟາມເຊັ່ນ ລະດັບຂອງ ໄນໂຕຣເຈັນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງຫຸ່ນຍົນ. ເຊິ່ງຫຸ່ນຍົນເລົ່ານີ້ກໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດງານ ຮ່ວມກັນກັບມະນຸດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວຽກງານບາງຢ່າງກໍຍັງຕ້ອງການມະນຸດໃນການປະຕິບັດການເຊັ່ນ ການປ້ອນເມັດພັນຜັກເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແຕ່ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ້ ຫວັງວ່າ ມື້ໜຶ່ງຫຸ່ນຍົນຈະມາແທນທີ່ໃນວຽກນີ້

ຖ້າຫາກການທົດລອງຄັ້ງນີ້ສຳເລັດ ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ້ ຫວັງວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາ 2 ຢ່າງຄື ເລື່ອງຂອງແຮງງານ ແລະ ຜັກສົດຈາກຟາມທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ

ຫຸ່ນຍົນ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ມະນຸດໃນທັນທີ ແຕ່ຈະເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລື່ອງຂອງການຈ້າງແຮງງານໃນເມືອງທີ່ມີ ຄ່າແຮງງານສູງ ເນື່ອງຈາກນີ້ແມ່ນຟາມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈການເມືອງໃຫຍ່ ເຊິ່ງໃນໂຕເມືອງຈະໄດ້ຮັບຜັກສົດອອກຈາກຟາມ ແທນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງຫຼາຍກິໂລກວ່າຈະມາເຖິງຕະຫຼາດ.


ບັນຫາໃນການສ້າງຟາມແບບ indoor ແມ່ນເລື່ອງຂອງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບການເຮັດ ຟາມແບບ outdoor ເພາະຕ້ອງລົງທຶນກັບບັນດາອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງໃນເລື່ອງຂອງກະສິກຳ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ເໝາະກັບການປູກກິນໃນຄົວເຮືອນ ແຕ່ເໝາະກັບການອຸດສະຫະກຳການກະເສດຫຼາຍກວ່າ.

ການນຳລະບົບກະສິກຳແບບອັດຕະໂນມັດເຂົ້າມາຊ່ວຍທັງແບບ indoor ແລະ outdoor ຈະຊ່ວຍພັດທະນາອຸສະຫະກຳການກະເສດໃນໄລຍະຍາວໃນເລື່ອງຂອງ ແຮງງານຄົນ.

Source: https://www.technologyreview.com/s/612230/new-autonomous-farm-wants-to-produce-food-without-human-workers/


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.